A.V.G. Privacyverklaring UDONGO

Udongo, gevestigd Lange Hezelstraat 99 6511CE Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Volledige contactgegevens:
-adres: Lange Hezelstraat 99 6511CE Nijmegen
-tel.: 06-42159680
-website: https://www.udongo.nl
-email: info@udongo.nl

Udongo geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitende gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij voor u en uw gebruik van
onze dienst hebben verzameld. Wij geven uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Udongo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via info@Udongo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Udongo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Gegevens worden niet opgeslagen in een gebruikersdatabank;
- Het afhandelen van uw betaling;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren;
- Udongo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Udongo maakt géén gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Udongo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Udongo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Jaarlijks worden de gegevens opgeschoond van klanten
waarvoor geen overeenkomst tot stand is gekomen. Bij het realiseren van een overeenkomst wordt de termijn van de fiscale bewaarplicht in acht genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Udongo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Udongo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Op de website van Udongo staan links naar andere sites. Bij het klikken op één van deze links komt u automatisch terecht
bij het privacy-beleid van de nieuwe bron die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Udongo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Udongo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek dit mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.
Udongo wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Udongo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Alle gegevens van onze klanten worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@Udongo.nl.

Aanpassen privacyverklaring
Udongo behoudt het recht voor het aanpassen van deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? We horen het graag van u.

Datum van opstelling: 01-01-2020